PRIVACY-STATEMENT PsychoSoest
t.n.v. C.M.A. van der Kruijk

PsychoSoest gevestigd te Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58024891 t.n.v. mw. C.M.A. (Charlotte) van der Kruijk- Verhoeven hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe PsychoSoest met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PsychoSoest persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van PsychoSoest.

2. Verwerking van persoonsgegevens

PsychoSoest verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners/verwijzers;
 3. voor eventuele supervisie-doeleinden kunnen video-opnames tijdens sessies worden gemaakt; hiertoe wordt altijd apart en schriftelijk permissie aan desbetreffende patient(en) gevraagd. Deze toestemmingsformulieren worden vervolgens in diens patientdossier opgeslagen.3. Doeleinden verwerking

PsychoSoest verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact en evt. door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4. Rechtsgrond

PsychoSoest verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

PsychoSoest kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van PsychoSoest persoonsgegevens verwerken. PsychoSoest sluit met verwerkers (te weten EPOS Zilos en Reflectum) een verwerkersovereenkmst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

PsychoSoest deelt enkel persoonsgegevens met derden wanneer dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. PsychoSoest deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

PsychoSoest geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt PsychoSoest er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

PsychoSoest bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. PsychoSoest hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

9. Wijzigingen privacystatement

PsychoSoest kan dit privacystatement altijd wijzigen. De meest actuele versie van het privacystatement wordt op de website van PsychoSoest gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht PsychoSoest te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met PsychoSoest door een e-mailbericht te sturen naar info@psychosoest.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop PsychoSoest persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met PsychoSoest door een e-mailbericht te sturen naar info@psychosoest.nl.

Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Soest, 22 januari 2024