Vergoeding

U bent als cliënt(e) te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling voortvloeiende uit de intake- of behandelovereenkomst. Psychotherapie wordt door de zorgverzekeraars in Nederland gezien als een verstrekking vanuit het basispakket. Het is echter niet gratis! U betaalt namelijk aan uw verzekeraar -naast uw maandelijkse premie- het wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar (€ 385,- per jaar) plus een eventueel exra eigen risico dat u hebt afgesproken met uw verzekeraar.

De bedragen voor geleverde zorg staan vast volgens de regels van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). PsychoSoest hanteert de reguliere NZa- tarieven voor diagnostiek en behandeling.  De tarieven van PsychoSoest vindt u op pagina 3 en 5 van dit document.

Er is geen sprake van een direct uurtarief. De tarieven staan vast en omvatten zowel de directe (= face-to-face) tijd als indirecte tijd (correspondentie, verslaglegging) die is besteed. Sinds 1-1-2022 geschiedt vergoeding volgens het ZorgPrestatieModel. In onderstaande folder wordt precies uiteengezet wat dit inhoudt. Dit betekent o.a. dat er voortaan maandelijks (in plaats van voorheen jaarlijks) gedeclareerd wordt.

zorgprestatiemodel ggz psycholoog soest

Patientfolder zorgprestatiemodel

PsychoSoest levert enkel Specialistische GGZ (SGGZ), dus geen basis-generalistische GGZ (BGGZ). De term ‘Specialistische GGZ’ oftewel ‘Gespecialiseerde GGZ’ dient ook in de verwijsbrief van de huisarts te staan. Uw huisarts weet aan welke voorwaarden een verwijzing verder dient te voldoen.

Mocht u aan het eind van een kalenderjaar van zorgverzekeraar (willen) wisselen, dan dient u dit zo snel mogelijk te melden aan PsychoSoest om de voortgang van uw traject te kunnen garanderen.

VERGOEDE ZORG  :  Gecontracteerd of ongecontracteerd ?

  • GECONTRACTEERD

PsychoSoest heeft een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • VGZ waaronder UMC, IZA, Univé (met label Zekur) en VGZ (met labels Bewuzt en IZZ)
  • Achmea waaronder De Friesland, FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis (met labels Ziezo en ProLife Zorgverzekeringen)

Uw psychotherapie wordt in geval van bovenstaande verzekeraars rechtstreeks aan PsychoSoest vergoed.  PsychoSoest stuurt de factuur dan na iedere maand behandeling naar uw verzekeraar en deze keert het bedrag vervolgens rechtstreeks aan PsychoSoest uit. Dit betekent niet dat de behandeling gratis is! U betaalt sowieso het eigen risico per kalenderjaar (zie boven) en het kan zijn dat, zelfs wanneer u een restitutiepolis heeft afgesloten, u een percentage zelf moet vergoeden. Dit dient u vooraf zelf na te gaan bij uw verzekeraar. PsychoSoest kan niet instaan voor onverwachte (extra) kosten.

NB  Voor de rest van 2024 kan PsychoSoest helaas GEEN nieuwe clienten meer aannemen die verzekerd zijn bij (labels van) VGZ of Achmea (zie boven). Dit komt door het feit dat verzekeraars een zgn. budgetplafond per jaar afspreken met zorgaanbieders.

  • ONGECONTRACTEERD

Bent u elders verzekerd, dus niet bij VGZ of Achmea??

Dan kunt u ook bij PsychoSoest in behandeling komen, alleen dan werkt de facturatie iets anders dan bij gecontracteerde zorg. In dit geval krijgt u zelf maandelijks via een beveiligde mailomgeving (te weten Epos Zilos, mijn EPD-leverancier) de factuur van de genoten consulten in de afgelopen maand. U betaalt deze factuur dan binnen acht dagen aan PsychoSoest. U declareert deze factuur vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van het soort polis dat u hebt afgesloten, krijgt u een percentage van dit bedrag terug.

PsychoSoest hanteert de reguliere 100% NZa-tarieven voor diagnostiek en behandeling (zie boven). Het resterende deel (d.w.z. van het aan u vergoede percentage totaan 100%) dient u dus zelf te betalen. Houd er rekening mee dat het zelf te betalen bedrag best kan oplopen!  Vraag dus altijd -al voordat u aan de intake begint- zelf goed na bij uw verzekeraar of en voor welk percentage deze de psychotherapie vergoedt om teleurstellingen achteraf te voorkomen. U bent hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor. Bij twijfel over de hoogte van vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar, want deze heeft exacte en actuele inzage in uw persoonlijke situatie.

Voor extra informatie over de consequenties voor cliënten bij contractvrij werken, zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl.

NIET-VERGOEDE ZORG

Mocht er bij u geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door ZIN vastgestelde verzekerde zorg – zoals vaak het geval is bij relatietherapie of aanpassingsstoornissen – óf als u verkiest de individuele therapie sowieso zelf te betalen, dan betaalt u het tarief voor “niet-basispakketzorg consult (ggz)”. Voorheen heette dit het OZP (Overig Zorg Produkt).

Voor 2024 is dit tarief door de NZa vastgesteld op 131,82 euro per 60 minuten (dit is directe danwel indirecte tijd).

Een verwijsbrief van uw huisarts is niet nodig in geval van niet-vergoede zorg. PsychoSoest is in geval van niet-vergoede zorg evengoed gehouden aan alle genoemde wet-en regelgeving.